قلدری نکنید

post638

سلام

کلمه Bully قلدری ترجمه شده. اما به نظر من ترجمه درستی نیست. شاید هم باشه. اما قلدری همه مفهوم Bully رو پوشش نمیده انگار.

امروز، ۷ اکتبر، روز مقابله با Bully کردنه. Day of Bullying Prevention

به این فکر کنین که تو دوران مدرسه یا حتی بزرگسالی، برای کسی قلدری کردین؟ آیا باعث شدین کسی آسیب روحی ببینه؟ آیا مورد قلدری قرار گرفتین؟

یه کمی فکر کنین و اگر کسی رو اذیت کردین، تا دیر نشده ازش عذرخواهی کنین.

اشتراک گذاری: