شنبه موعود

Norouz

شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۴، شنبه موعوده

اولین روز هفته

اولین روز ماه

اولین روز فصل

اولین روز سال 

این شنبه پر از عدد ۱ هست، پس این شنبه، حتماً شنبه موعوده.

– – –

سال نو مبارک.

اشتراک گذاری: