تنبیه کارساز

food

 امروز داشتم درس میخوندم و درسم کند پیش میرفت، نزدیک وقت ناهار هر روزه ام بود

خودم رو تنبیه کردم و گفتم تا این فصل رو تموم نکنی از ناهار خبری نیست

یه جورایی همه بدنم دست به دست هم دادن و به مغزم کمک کردن که تمرکز کنم و حدود ۳۰ صفحه از درس پایگاه داده ها رو در عرض یک ساعت با دقت تمام بخونم

فهمیدم چنین تنبیه و تهدیدی کارسازه

اشتراک گذاری: