Tomorrow

این متن برگرفته از یک سکانس عالی از یه سریال هست که در هفته‌های بعد معرفیش خواهم کرد.

Today is the first day of the rest of your life. but what kind of life will it be?

Will it be a life of fear? Oh, No No No, I can’t do this.

You’ll never once believe in yourself??

امروز، اولین روز بقیه زندگیت هست، اما چه زندگی خواهی داشت؟ یه زندگی با ترس؟ اوه، نه نه نه، من نمی‌تونم انجامش بدم؟

چرا واسه یک بار هم که شده خودت رو باور نمی‌کنی؟؟؟

اشتراک گذاری: